24-04-16

octao

OCTAO
SCHOENEN
ZOALS ZE des MORGENS STAAN
ERMEE IN DE NIEUWE DAG VERDER GAAN
VERZET IEMAND ZE VOOR JE
IN DE NACHT OF MORGEN
BETEKENT NIET MEER OF MINDER ZORGEN
UITEINDELIJK IS HET JIJ 
DIE JOUW LEVEN LIJDEN EN VERBLIJDEN DOET
LEIDEN MOET

WP_20140601_09_36_19_Smart.jpg


1. wat te schrijven  "Schrijven of handelen, maar schrijven is handelen en wordt nog een aantal ontwikkelingen meer, wanneer het gelezen wordt. Je bent verwittigd. Deze woorden, zoals alle, weer een eeuwigheid en vanmorgen bezig met geboren worden en altijd aan een ander vervolg voorbereiden bij hun voorbereiding, geboorte en hun levensloop. Woorden, het eeuwige gezelschap van mens en vogel...uitdrukking van evenwichten tussen tekort en teveel en alles wat naar beide kanten overhelt. Teveel drinken, teveel  lezen, teveel houden van...alles tussen wanhoop en euforie dat ons bij tijd en wijlen tevreden maakt en ons toch van uit die tevredenheid liefst laat stijgen naar nog hogere lagen die ons dan weldadig gelukzalig, wijs en verlicht maken kunnen. Haast een lichamelijk gevoel dat spiritueel geworden is. Wat was er eerst, de kip of het ei, een voorbijgestreefd debat, het ei natuurlijk en daarvoor het gevecht tussen bestaan en niet willen bestaan, een strijd die ook wel big bang wordt genoemd.  Ergens op een stip in tijd, die eenheid is, een ruimte willen innemen die nul benaderd, leidt tot ontploffing, straling, atoom, cel, mens, dood en straling met haar dan weer verrijkte of verarmde invloed op de levens van mensen...want onafgewerkte verhalen zetten zich door en de levenden, één met de doden, zoals tijd via verleden, heden en toekomst één is in het nu...gebruiken voortdurend hun al of niet begrepen verleden in het nu. Wie weet worden deze inzichten, in woorden vertaald ooit ergens een lichtpuntje bij de ene of andere lezer. Onderdeel van een gigantisch aanbod aan informatie ter voorbereiding van informatie en ontwikkeling van bewustzijn,  al willen woorden gewoon alleen maar esthetisch zijn, eerder dan gebeurtenissen te blijven herkauwen.  Ook als je ze niet schrijft, blijven woorden praten in je hoofd, vaak worden ze gestuurd door een aantal lichamelijke noden of tekorten, soms gedreven door het zintuigelijke. De jonge vrouw die aan de overkant van het rond punt tegenover het speelplein van de
peutertuin als betovert blijft staan bij het horen van het woord 'mamma' uit één van de jonge mondjes. Kent ze de schepper, schepster van dat woord of loopt ze al een tijdje rond met het zoete verlangen van zwanger te willen worden ?  Zou weer een nieuw boek kunnen worden, is er in het echte leven eigenlijk al één met personages van voor en na hen, ons, maar dan in een mix die op van die hele heldere momenten wel volmaakt lijkt, hoogten en laagten inbegrepen.  Wat te schrijven over de menselijke vorm van zijn anno 2010, op deze eerste herfstdag, die volgens de weerkundige wetenschap een aantal andere nazomerdagen zal inluiden. Tevreden met de nachtrust van vannacht vanmorgen, behalve dan van de droomanalyse. Waren de alfagolven reeds weg, of was de droom niet eerder een toevallig samenraapsel van symbolen die niet onder een teveel aan  overbodige waarnemingen in de dag uit raakten ? Overbodige waarnemingen zijn een echte plaag in de samenleving. Uit het overaanbod van communicatie kunnen te weinigen echt selecteren wat er nu voor hen van belang is.  Te velen hebben overbodige waarnemingen nodig om hun leven een voor hun hopelijk tijdige, zinnige invulling te kunnen geven.  Ze hebben wereldsterren nodig en vergeten daarbij dat ze zelf kunnen zingen en voetballen en dat ze zelf in hele boeiende films zitten. Ze hebben duurbetaalde bisschoppen nodig om te kunnen geloven in het leven, soms pornosterren en roddels waarvan ze achtergronden niet begrijpen, maar boeiend, dat wel.  Ze hebben oppervlakkige nieuwsfeiten en bijna geen duiding nodig, ze stemmen tegen de eigen belangen, zo vol van eigenbelang als ze vaak zitten. Ze maken het gezond kritische deel van de bevolking tot een minderheid die dan maar de nare gevolgen van het oude systeem van aan democratie doen, moet ondergaan.  Ze willen wel veranderen, maar zitten vast in een aantal gewoonten en negatieve emoties vaak. Ze hebben onvoldoende uitzicht, vanwege onvoldoende inzicht en een pak onnodige levensangsten.
2. zijn of niet zijn, maar wat is zijn ? 
Het begin der tijden heeft nooit bestaan. Tijd is eenheid. We geven en nemen en laten onze sporen na. Omstandigheden verschilden, we evolueerden...naar meer bewuste energie. Ook als op een dag blijkt dat ons 'zijn' er niet meer is...en ons als hopelijk positie verrijkte straling verliet. Terug naar de roots van biologisch leven, de straling. Er zijn een aantal mogelijkheden als men over de essentie van het leven wil communiceren. Ik kan jullie docu's over de schoonheid van het universum doorspelen. Of foto's, muziek...of jullie aanmoedigen om jullie artistieke talenten te benutten, te studeren...samen onder mekaar onze negatieve emoties te overwinnen. Ik kan alles vertalen, jullie naar m'n blogs en hun linken en die van anderen doorverwijzen. Ik zou kunnen verhalen vertellen over de rol die we in het leven van anderen spelen. Ik zou je kunnen uitnodigen om er over komen te praten of te mailen. Ik zou video's kunnen posten met ingesproken inhoud. De inspanning om het leven te begrijpen vertrekt echter voornamelijk van je eigen leven. Tijdens onze levens evolueren we, gelijklopend aan onze graden van bewustzijn, kennis, ontmoetingen. Eenieder moet zijn eigen ervaringen doorleven, interpreteren, er mee omgaan, ze delen met anderen. Leren over wat het leven is. Leven is niet zomaar iets dat per ongeluk gebeurde. Het is iets helemaal spiritueels dat zich na een big bang via straling in materie vertaalde. Waarom was er een big bang, waarschijnlijk in een reeks van bigbangs ? Omdat iets dat dreigt kleiner of gelijk aan nul te worden de tendens tot ontploffen vertoont. Symbolisch betekent dit dat iets zonder vorm niet kan bestaan. Als iets zonder inhoud, vorm dreigt te vallen, betekenisloos wordt, gaat het in een andere energie over. Wegens de druk om te evolueren is levensduurte van energie in een bepaalde vorm beperkt. Of het nu om materie of biowereld of relaties gaat , basiswet van het bestaan is 'het zin hebben' , zin geven, onzin ompolen. De weg van straling tot atoom, molecule en cel, organisme en onszelf; of van stam tot de samenlevingen van nu, alles zit voortdurend in evolutie. In iedere episode zijn er wetten van aantrekkingskracht die een rol spelen in evolutie van bewustzijn op iedere schaal. Alles heeft een kern in de micro-en macrowereld.  Universumstelsels, melkwegstelsels, sterrenstelsels, atomen en alle atomen die ons innerlijke vormen. Een atoom heeft een protonpositie(+)en een neutronstand(+-),de omgevende elektronen
zijn - geladen. Symbolisch betekent dit dat een atoom of een persoon kan reageren op de omgeving, atomen met ladingen, wij met gedachten, woorden, mimiek...allemaal vormen van complex samengestelde energie. Er kan soms ook gekozen worden voor een houding van onverschillig evenwicht, niet reageren.(neutronpositie) De filosofische vraag is, in hoeverre er keuzevrijheid is en hoe groot de rol van 'determinatie'  of vrijheid is. Wat we ook doen, bijna altijd is het onlosmakelijk verbonden wet wat en wie er aan ons voorafging en hoe we daar zelf als niet geheel nieuwe mix aan karaktereigenschappen op reageerden. Alles kan altijd logisch-wetenschappelijk verklaard worden...zin en symboliek ervan blijven niet minder boeiend. Als we de wetenschap op die manier interpreteren krijgt alle gebeuren een zin en een doel. Leven werd als het ware reeds in het verleden voorbereid met meer en meer bewustzijn als doel. We hebben een keuze, ons interesseren voor wat vorsers, filosofen, schrijfers te vertellen hebben of niet. We kunnen de hele dag computergames spelen of ons bezig houden met wat er  in de samenleving gaande is. We kunnen proberen peilen naar hoe het gesteld is met de zielen van diegenen die we meer of minder kennen. Waar we op lange termijn van gemakkelijk tot moeilijker, niet kunnen aan ontsnappen, zijn de onwaarheden die men ons vertelde of hetgeen we ons zelf  wijsmaakten. ZIn of onzin, that's the question. 
translation : "to be or not to be, but what is 'to be' "? 
The begining of time never existed. We give and take and leave our traces. Circumstances were always different, 'evolution' you know,... 'beiing' was, is, will always be one. Even when on a sudden day it looks like 'being' isn't there any more. Maybe it left us, hopefully, as enriched radiation. Back to the roorts of biological life. There are a number of ways to express oneself if one wants to communicate about the essence of life.  I could pass you films about the beauty of the universe. I could show you pictures, send you some music, encourage you to use your artistic skills, your talents, study... . I could translate some texts I wrote so far, guide you to my main blogs and their links and those of others. I could tell you stories the roles in life we play for others.
I could invite you to come and talk about it or to react by email. I could post videos with spoken explanation, but the effort to understand starts in your own environment. It would lead us to far, in time, as one grows older and one learns to deal with emotions, one gets wiser... . In our own lifetime we evoluate, based on our levels of consciousness and knowledge and people we meet. Everyone has their own experiences in life to interpretate and deal with, learn and share with others. Life is not just something that happened by coincidence.  It is something completely spiritual that translated itself in to matter starting from the radiation after a bigbang. Why was there a bigbang, probably in a cycle of bigbangs ? Because something that tends to become smaller or equal than zero tends to explote. Symbolically (spiritually) this means that something without a form cannot exist. When something tends to become meaningless, it disapears in to another form of energy. Because of the growing pressure to evoluate, it's lifetime is limited. Whether a social or an individual relationship, that basic law of 'making sense' controls all evolution. The road from radiation to atom, molecule,cell, organisms...to us or from tribe to modern society...breads evolution. In each episode their are laws of attraction that play their part in the game of growing consciousness. Everything has a core in the micro and macro world. Galaxies, milky ways, stars, atoms...our own inner. An atom has a proton (+) and neutron position (+-), the surrounding electrons are - Symbolically this means that an atom or even a person can react or not, atoms with energy, we in words,mimicry...or one can take an observatorish attitude...opting for a kind of indifferent balance. Whatever we do always depends of what came in to existence before us. Philosophically the question is : in how far are we free to choose and in how far are we determined by what and who ? It might be a question over the border of those who lived and those who live. One can interpretate something logicallyscientifically or (and) symbolically.  If one considers science in this way, it not only tells us a scientific story, but one with a purpose. Every life once lived, was preparated to become in to beiing aware of more and more. We have a choice, taking an interest in what philosohers, writers...scientists said and say or not. We can decide to play computergames all day and taking no intrest in what is goiing on in society. We can chose to live without taking a real
intrest in the souls of the ones we love or happen to know. What we can not escape from is the untruth we believe in, because we were told so or because we made our selves believe in.  Sense or non sense, that's the question. 
3. Boodschap van de planeet Krito  (fiction, ter illustratie sociaal economisch politieke aspecten) Onderstaand interview kwam tot stand dank zij enkele mensen werkzaam in een aantal observatoria. Vanaf 24 juni 2010 kwamen daar een aantal signalen met het verzoek om dialoog toe.Tot iedereens verbazing was de vraag om communicatie duidelijk verstaanbaar en bovendien in het Nederlands.  Daarom werd professor Gust Aerts uit Leuven aangeduid om de dialoog te beantwoorden.   De wetenschappers lieten de politieke, economische en militaire leiders en de media op verzoek van de contactzoekers voorlopig buiten het gebeuren.  Een stem die zich voorstelde als KritaKrokus uit Krito de hoofdverantwoordelijke voor het ministerie van interplanetaire betrekkingen, herhaalde eerst bij wijze van inleiding en test zijn inleidende groet : Krita: “Aan alle mensen van goede wil, begaan met een menselijke leefwereld voor allen, aan jullie allen, aardbewoners : Groeten uit Krito Al vele milijaren volgen we jullie wereldse doen en laten, bestudeerden jullie culturen en talen, maar tot nog toe zijn we er niet in geslaagd van contact met jullie te leggen.    Het gejuich dat U op de achtergrond hoort, zijn mijn medewerkers wiens geestdrift nu interplanetair uit deint. (pauze). Eerst waren we van plan enkele satelliet zenders te hacken en ons tot de totale wereldbevolking zelf te richten, maar die optie hebben we laten vallen in overleg met onze historici die jullie geschiedenis hebben bestudeerd.  Wees gerust, we kunnen jullie nog niet bezoeken de volgend 200 aardjaren , maar dat zouden jullie leiders toch niet geloven en jullie zouden in opdracht van jullie militair industrieel complex al meteen beginnen met een aantal kernwapens en dergelijke bij te maken.   We richten ons nu tot jullie in het Nederlands om geen ongepast chauvinisme in de landen met de grotere taalgroepen uit te lokken en omdat één van jullie landen waar het Nederlands gesproken wordt, als hoofdstad Brussel heeft, niet onverdiend nadat dat land door de eeuwen heen van uit het merendeel van de andere Europese landen aangevallen werd. Als ontwikkelde culturele wezens, is die symboolwaarde ons niet ontgaan van op Krito.  Dit is onze kernboodschap aan jullie : Jullie bevinden jullie op een mijlpaal in jullie ontwikkeling, de keuze waarvoor jullie staan lijkt ons heel duidelijk : ofwel blijven jullie nog decennia
ter plaatse trapellen én ook achteruitgaan ofwel kiezen jullie resoluut voor een totaal andere aanpak van jullie samenlevingsbeheer. Ondanks jullie technologische ontwikkeling slagen jullie er niet in van op een ecologisch verantwoorde manier datgene te produceren wat jullie menselijkerwijze nodig hebben en het vervolgens op een sociale manier te verdelen. Integendeel, jullie systeem draait rond het steeds meer produceren vanuit de superwinstmotieven van een kleine groep speculanten.  Niet te geloven, maar met een gigantisch productieapparaat leven jullie al zo onder de voortdurende bedreiging van ineenstorting van jullie economisch systeem, met steeds maar weer werkeloosheid en economische en militaire strijd tot gevolg. Bovendien zijn jullie door jullie systeem verplicht van tegen een hels tempo te produceren met steeds minder mensen, terwijl jullie talrijk genoeg zijn. Merkwaardig ook dat jullie het leven voornamelijk beleven van uit het idee dat het uitsluitend in het teken van productie en consumptie zou moeten staan. Onderwijs, cultuur en levensbeschouwing...daar hebben jullie in verhouding weinig tijd en middelen voor over...voor ons een overduidelijk teken dat jullie nog veel werk hebben aan die 'winkel' van jullie, zoals jullie dat zeggen. We hebben, in alle bescheidenheid ,een aantal dingen op een rijtje gezet, waarvan jullie werk zouden moeten maken. Jullie hoeven nog niet over te stappen naar het samenlevingsbeheer dat wij hier kennen, objectief gezien zouden jullie dat wel aankunnen maar subjectief gezien ligt ons systeem hier nog niet zo in jullie aard. Wat jullie dus al wel zouden kunnen doen is zorgen dat jullie overheden op internationaal vlak zouden overeenkomen om : -voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen -alle mogelijke vormen van speculatie uit jullie economie te bannen -één internationaal sociale zekerheidssysteem voor meer welzijn te ontwerpen -een onmiddelijke internationale reconversie van de
wapenindustrie te beginnen -de militaire conflicten onmiddellijk stop te zetten  -een plan voor degelijke ontwikkelingshulp uit te voeren -een eenvoudig en rechtvaardig belastingsysteem in te voeren  -wat jullie 'geld' noemen en 'banken' onder strikte voorwaarden te organiseren -per grote economische sector één wereldwijde groep te maken om die moordende concurrentie waaronder jullie gebukt gaan te niet te doen -de media door structurele maatregelen uit het winst denken halen. Tot daar de kern van onze boodschap aan jullie”.  Het interview kon nu beginnen. De kleine groep wetenschappers hadden besloten de wereld van instanties en media niet te alarmeren en van uit eigen naam te reageren. Gust Aerts : “Hallo en welkom midden onze groep van wetenschappers op de verre aarde en bedankt voor de goede raad. Inderdaad, heel velen proberen hier tegen de irrationele en onmenselijke logica van ons samenlevingsbeheer in te gaan, er wordt aan gewerkt, geholpen door de tegenstellingen die het systeem zelf voor meer en meer mensen aan het licht brengt, al zijn we op onze hoede om niet te euforisch te worden bij het boeken van kleine sucsessen. Vermits jullie alles van ons lijken te weten, stel ik voor dat we jullie een interview afnemen om meer van jullie manier van organiseren op te steken. Hoe zit jullie samenlevingsbeheer in mekaar ? (wordt desgevallend op aandringen van aardlingen vervolgd) ondertussen op aarde :  -link van de dag : http://bloggen.be/conscience2008   plusminus 500 columns  http://filosofischverzet.skynetblogs.be 
________________________________________
4.  Verhuis, uit, sleutel, droomwereld
De vaste bekenden in het oorspronkelijke gezinshuis verlaten om uit te vissen of ook dat weer literair een zoveelste nieuwe poging en aanvulling in het individuele en collectieve zin zoeken baren kan. Zaterdag 13 april, pril is ze wel die lente na de veel te lange winter van 2012-2013.  Ieder jaar opnieuw groeit het verlangen naar warmte en licht en vertrekken half oktober sterker, naarmate de botten ouder worden en die op de bomen langer op zich laten wachten.  Nu de schrijvershoek midden alle natuurelementen behalve de bergen en de zee, weer eens is heringericht voor een nieuw seizoen van : het zware praktische, meer en meer te delegeren fysieke werk, alle kunsten, sociale
betrokkenheid en innerlijke observatie van ‘t filosofische geheel der dingen en aanverwante wezens.  Bij ’t ontbijt met heerlijk, maar vooral eerlijk Oxfam fruitsap en granen gemengd met melkveewit, nog even getwijfeld aan de eenheid van dingen en aanverwante wezens…maar nee, stof en idee, fysica, chemie en biologie zijn zo één als leven en dood; ze zijn en veranderen en verdwijnen, maar zijn nooit echt weg, zoals reeds herhaaldelijk; vooral theoretisch dan, in ‘de Blogfilosofen’ onderwezen.  
Vóór ik mijn nieuwe, zelf in mekaar geknutselde bed onder het plafond een eerste nacht ging proberen, ging ik na wat vrijwilligerswerk en het weer opzoeken van de juiste trillingen voor het
schrijven, nog eens naar een paar door mij al weken en weken verwaarloosde oorden ter laving van meer dan de dorst.  In ’t ‘Goe Leven’ zaten twee koppeltjes waarschijnlijk tiener te zijn, hun huid en mimiek om jaloers op te zijn, nee, ‘jaloers’, zo moet het niet omschreven worden; naar mate men ouder en wijzer wordt krijgt men tegelijk een andere kijk op de kringloop van zijn…men zou wel willen herbeginnen, maar dan van uit een andere benaderingen…al blijft de vraag of men wel veel keuze heeft een mens levenslang vergezellen.  De jeugdige vervangster van de gewone baas in het café met de mensen uit het schilderij van Monnet, met of zonder a; zette wat Johnny Cash op want zelfs de aanwezige jonge lieden vonden de disco en aanverwante hoempestoempetonen niet passen bij het soort blije, rustige sfeertje in de ‘pub’ zullen we maar typen, want wie hoor je de dag van vandaag nog spreken over ‘winkelen’, ‘shoppen’, dat is pas in. Om de tong te eren werd er aldaar donkere Tongerlo gedronken, één maar want weinig agenten nemen iemand voor hun plezier het rijbewijs af.  Van hoe het leven gewoon vredig ‘Goe’ kan zijn, naar het ‘Verzet’, voor cola met enkele voor mij bekende Vlamingen, zij het vandaag minder gekende dan.  De blanke man met Leuvens en Brussels dialect en zijn heimwee naar Afrika had minder aandacht voor zijn heimwee en meer voor twee Lolitas, één in ’t zwart en de andere een witte.    De meer of minder softe bonken kwamen vanavond qua originaliteit aardig in de buurt van de naburige tafel kunstenaars precies; al of niet op zoek naar inkomen en inspiratie, hun muze vanavond misschien die vrouw die over mensen met psychisch leed vertelde.  Indien je merkt dat je tussen twee goed op mekaar ingestelde tafels zit; ben je een bevoorrecht iemand, je hebt meer ruimte om als niet ingewijde van uit een andere hoek iets aan te brengen en tevens de nodige afstand te houden; als was je een toevallige passant in de tevens rokersruimte buiten, waar de samenstelling van tafels vaak wat ‘lukraak’ is, een Nederlands woord voor zowel ‘toevallig’ als ‘doeltreffend’.  
Van ‘toevallig’ gesproken.  De voorzienigheid kan nog al eens wat influisteren op een dag.  Je steekt de houten plooimeter in de glazen pot met choco en andere kroonkurken voor de blauwe zak en je ‘’’denkt’’’ ergens ‘als ik vanavond na mijn vrijwilligerswerk wat ga drinken, zal ik me maar inhouden…(gedachte tot stand gekomen met dank aan de houtmeter en de kroonkurken).  Op hetzelfde moment, misschien een biljoenste van een
denkseconde later, vermoedt je dat dit denkgebeuren wel eens een voorspellend iets zou kunnen hebben.  En oh ja hoor, blij kom je een uurtje later terug op je schiereiland, want je hebt nog eens wat andere mensen dan de bekende gezien, je parkeert je camionette naast de oude camper waarmee je wel weer zou willen vertrekken; zo staan zij daar ook niet weer zo alleen…je laat de lichten van de auto nog wat branden om een sleutel te vinden; maar wanneer je na het boomwateren terugkomt, merk je dat je niet meer in je bestelwagentje kunt.  De wind, ook die in je haren deed iets met het portier en jij iets van gewoonte met de sluitknop.  Dan maar zonder vloeken het brommertje op naar het oorspronkelijke gezinshuis, door regen en wind, tweemaal twintig minuten verder, want daar ligt de tweede sleutel.  En nee, iemand opbellen om 24 uur, doe je niet, je valt niet graag iemand lastig, al hielp je zelf al veel; ja zelfs volgens waarschijnlijk een paar mensen, naar de ‘botten’…maar die komen altijd op een dag wel in bloei, al moet je er soms langer dan gewoonlijk op wachten.  Al met al een prachtig begin voor een eerste avond weer in complete afzondering…al bestaat complete afzondering eigenlijk niet, maar later meer daarover; zoals ook misschien over de in de titel beloofde dromen.
‘Wat ben je aan het doen’, zou je meer persoonlijkheden bevattende vriend Faceboek zeggen ? Zullen we dag na dag wel proberen te vatten, met zijn allen samen iedereen tegelijk en in een merkwaardig geheel van allerlei verbanden…maar je eigen ervaren is me toch soms wel wat.  Zo ook met die dromen,  probeer ze je te herinneren voor de virtuele en andere mensen buiten het schiereiland ze de volgende uren verdringen.  Je droomt over iemand die een mop vertelt op een cassette ergens op een feest, de man is er al een tijd in ’t echt en virtueel niet meer (dat laatste is hij trouwens nooit geweest), maar je hoort hem via luidspreker van de buren; de mop ben je ’s morgens vergeten; je weet nog dat je walste met je moeder, die dansen in ’t echt maar niks vindt en het nu niet meer kan. Je bracht een lading fruit naar iemand die ook al dood is voor een oom die ook daar al ergens moet zijn en sprak links en rechts onder meer met iemand die in een kerk voorleest.  Middag ondertussen, er roept de praktische plicht.  
5. Ontoevallige toevallen en ontwikkelingen 
Soms moet je je verweren op facebook tegen dingen van 200 jaar en al altijd oud : “Het is de oude discussie onder Utopisten, Anarchisten, Marxisten en zo voort voor een stuk. In verband met de film, er zijn geen volmaakte mensen en ergens moet er hiërarchie en organisatie (organisatie gaan utopisten niet betwisten hoop ik) zijn, men mag mij gerust dictator noemen (vooral mensen die me niet kennen dan); maar de Staat is nodig, maar dan op een andere manier georganiseerd .. .en de weg daar naar toe; is ook al niet volmaakt waarde confraters.  Een onvoorwaardelijk basis inkomen is een goede zaak, maar wordt al eens teveel gebruikt ook door groepen met neoliberale ideeën, anti-Staat; wanneer het hen goed uitkomt. Ugh” .  Leuk op FB ook mijn voorstel aan HS om de verzameling UNOX bouillon blokjes van de jaren begin 1960 te fotograferen als één van zijn nieuwe thema’s, na wat hij al met wegpaaltjes, papier en zo meer deed.
Die politieke opmerking zette je er gisteren  niet bij, beetje te zware dag geweest weer qua fysieke en andere activiteiten, geleidelijk in een rustiger tempo geraken, dan maar weer.   We leven echt op een  planeet waar mensen hele goede dingen doen, waar een deel dat ook wel wil, maar gevangen zit in een box van lichte tot zware relatiegeschillen waar men maar niet uitgeraakt, ook omwille van de verstoorde relatie met zich zelf…wat maakt dat men geen tijd heeft voor de diepere filosofische, maar noem het eerder diepmenselijke betekenis van het geheel der dingen. 
In deze vroege morgen van zondag de veertiende, dus alweer even wat licht geminderd, want de haan die hierachter slaapt, snapt het niet goed…elke vermindering of vermeerdering van licht, schrijft anders trouwens.  Beetje fondant chocolade uit de kast genomen, had ook de keuze tussen melk chocolade, wat de metafoor ontlokte dat fondant me meer aan de linkerhersenhelft doet denken dan de andere zoetstof.  Een metafoor is een schets die een vergelijking oproepen wil, handig om aan te tonen dat alles op een symbolische manier dan toch, één is in feite.  De haan herbegint weer, kan hem toch geen zak over zijn hoofd gaan trekken of hem bij zijn kleine harem in drie kleuren gaan weghalen !  Gelukkig wonen de buren zeer ver en is het geen tenor haan. Nog een geschenk van iemand, die haan, via wie je het werk ‘kunstzinnige balletten’
schreef, erotische poëzie en niet van de vulgaire plank. Je kan moeilijk met als muze een andere partner juist dezelfde poëzie schrijven rond dezelfde dingen, ze overkomen je; vanwaar ze komen, al een heel eind terug en in feite al vóór de geboorte; maar ook die uitleg deed je al op andere plaatsen.  Bovendien moet je niet altijd alles willen verklaren, beleven is ook dik in orde en observeren en goede energie in gang zetten via dit proces.  De haan trouwens, bij het aanklikken van het licht in het keukengedeelte van deze chaletachtige studio, zweeg, je gestalte herkennende…en je hebt wel eens achter hem gezeten toen hij té ijdel en arrogant was en niet genoeg aan zijn toch wel grote stulp had in vergelijking met zijn vroegere situatie dan. 
De droomwereld was er ook vannacht weer. H.E., in lange tijd niet meer gezien, een jaar of pakweg tien, liep er maar wat bij als een wat oudere puber (puberster, vrouwelijk; bestaat niet; ook leuk filosofisch gegeven); alhoewel deze oud collega ook al niet meer van de jongste moet zijn. Een ander verschijning uit het verleden had hemzelf in een soort andere body achtige verschijning omgetoverd en had geld nodig voor een dure kamer voor zijn ijdele madam, die ik niet ken; maar de prijs van de hotelkamer naar waar hij verdoken solliciteerde omdat hij ze zelf niet kon betalen; deed dat vermoeden.  Alleen in dromen, zo heb je  je voorgenomen; kan je nog al eens een uitzondering maken met gul zijn tegen de verkeerde mensen, in dit geval kon het alleen indien het zou bijdragen tot toch weer niet content zijn van minstens één van de partners.  Dan was er die rare droom over een soort neanderthaler achtig meisje in deze tijd dan, die met een stok met gevaarlijk punten één of ander veld of park kwam opgelopen en niemand verwondde, maar toch een bedreiging vormde…door toedoen van jezelf, al was dat niet duidelijk of het alleen je eigen verdienste was, werd het gevaar afgewend door het inzetten van twee zonen van iemand die een soort worstelaars waren, mollige gespierde ventjes die haar om beurten in een wurggreep namen.  Tenslotte was er ook nog een droom over iemand uit het verleden, sectie legerarchief.  Het was iemand die je destijds tegen anderen in bescherming hebt genomen omdat sommige van zijn militair kamergenoten wilden dat hij zelfmoord zou plegen, dan kon namelijk iedereen in de kamer ‘afzwaaien’ wat voor ‘einde dienst’ staat betekent. Al lachend zogezegd, haalde men van alle stoten met hem uit, hij  heeft het overleefd en is je achteraf als burger nog komen bezoeken. En bij het buiten
gaan zingen de vogels reeds, alhoewel schemerdonker in de ochtend om 00.600 uur.  De nieuwe dag kan beginnen; al is hij reeds bezig. Tid weer voor het bed onder het plafond, of dat in de immobiele camper ? Laptop misschien naar daar verplaatsen ? De kamer met het gewone bed blijft leeg, wie weet omwille van de literaire noodwendigheden en de camionette is voor onverwachte gelegenheden bij korte of verre verplaatsingen, al wenkte gisteren weer het idee om een andere tweedehands camper te kopen.  Toch nog wat FB “de tong en de gedachte eer blijven aan doen, een hele grote kunst indien te impulsief of onervaren”.  “innerlijke rust kan beiden (seks en liefde als emotionele gevechten dan) overstijgen, want wat voor liefde doorgaat is vaak een overgeërfd of, én verworven strijd tussen positieve en mindere emoties waar te velen niet uitraken”
Een voor jou belangrijke boodschap in verband met het laatste citaat kwam binnen vandaag, samen met een paar andere verzoeken tot uitwisseling; net nu je weer vertrokken bent met schrijven, het is een uitwisseling, het leven niet waar; niet alleen tussen echte en virtuele vrienden, ook tussen familie, dat laatste het grootste geheim nog, zelfs als je er de meeste ingrediënten van kent.  Veel lost zijn eigen op door duidelijke afspraken en te weten wat nu ieder wil met zijn leven en hetgeen dat moeilijk blijft via praktische afspraken in banen te leiden waarvoor de momenten gekomen zijn. 
Als het allemaal maar zo simpel was als in de ‘chittychitty bang bang’-kinderfilm en zo zen als je hond die uren kan luisteren en ter plaatste rechtop zitten en er het zijne van te denken.  Ondertussen maak je misschien de laatste dagen van je moeder mee, die op de wandeling weer uitspraken deed  die doen vermoeden dat ze het nu wel voor bekeken houdt, de wereld waar ze zich bijna negentig jaar voor ten dienste stelde en die haar de laatste tien jaar ten minste toch wel de letterlijke bewegingsvrijheid had kunnen schenken om zelf nog in huis rond te gaan of daarbuiten.  
Al zo verliep de dag weer met bij elke ademhaling in en uit andere gedachten, niet zo zeer zoals ebbe en vloed maar meer van een constante toe –en afstroom van het soort straling van waaruit wij ontstonden, dewelke wij al eeuwig zijn en die in alle kleuren en woorden en zo meer ons van haar oorspronkelijke zijn wil vertellen; maar ons vooral wil uitleggen hoe de voorzienigheid eigenlijk
werkt.  Al in de tijd van bijvoorbeeld Heinrich Heine, wiens boek uit de bib onder je bed vanmorgen viel; waren de elementen godsdienstrivaliteit, arm en rijk en afwijzing en geluk in de liefde aanwezig; ze zijn er nog…aan ons om in onze tijd antwoorden te vinden die de mensen die van toen komen en nu in het nu leven, verstaan.
6.   PSYCHOPARANORMA  week 22/07/2012zo Het zit er dik in dat uit de overwegend onvermijdelijke jeugdtrauma's zowel de positieve kansen als de negatieve tendenzen in het latere leven geboren worden. Prachtig beschreven in 'de laatste liefde van mijn moeder' door Dimitri Verhulst.Bij zo een gevoel van waarnemen zit ik grote stukken van de dag, ook vaak cynische waarnemingen maar zelden cynische pennevruchten. Prachtig interview daaromtrent gevonden met oogrollende Dimitri. Groots van stukken leven in roman te verwerken. 23-24juli: eindelijk week met prachtig weer, afwisseling werk buiten, rust, weinig buitenwereld Triestig lijkt het als het veel te veel aanmodderen en geen vooruitgang blijkt op velerlei momenten. Wat er ook vooraf gebeurde ...kan de dans ontsprongen en bijgestuurd worden ? Altijd aan een aantal ideaalbeelden betrachten, maar die ideaalbeelden aanpassen ook. 25 barbeque; interessant hoe te midden van mensen met onderlinge spanningen toch verbanden en oases gezocht worden 26 WI herpakt zich uit kwaad isolement, de factor AD is coming to stay 27... 
7 Het vernunft waarmee situaties in mekaar lijken te worden gestoken opdat het verleden een vervolg zou hebben, is verbazingwekkend en kan heel ver terug gaan.   _ zinnige zinnen Weinig toegang nog hebben tot de eigen ziel, wegens farma, levenskarma, en te veel 'sarma'.(winkel, nt voor jongere generaties). Jaloezie en nieuw tot stand te komen leven, verbanden. Mensen maken zelf hun gevangenis. Mensen willen niet echt hun pijnpunten bereiken door te doorgedreven emotionele uitwisseling, maar best soms.  Hoe verloopt de voorbereiding van het vervolg van levens ? Zo veel mogelijk goed doen, maar evenzeer
eenieder in echte sterkte proberen brengen.   Mensen mogen problemen die ze met anderen hebben niet op andere mensen uitwerken. 8 . Harm en zijn duiven 2012. Laatste volle week van juli, maar eerste dat het echt alle dagen fijn zomers weer was. Vandaag zondag, beginnen de laatste julidagen naar augustus toe.  Een man, verwekkingsdatum 1955, rond het raakpunt van de twee langste zomermaanden; 56 en Harm geheten, zit op een witte plastieken stoel naast een vrouw, Germana, geboren 1924, in haar 88ste dus. Op het beton van het oude bedrijf waar ze een flink deel van hun leven werkten, staan haar wielen, rusten de licht gezwollen voeten een beetje boven de wat uitgedunde betonkiezels die nog allen op micro eenheden na op hun zelfde plaats zitten als toen ze gegoten werden in de tijd dat de oude boomgaard geleidelijk plaats moest maken voor meer en meer lappen beton.  De vrouw is overlevende bijna van een hele generatie van mensen die van af eind jaren vijftig vorige eeuw, het bedrijf mee opbouwden door hun aandeel in het planten van fruitbomen en het verhandelen van alle mogelijke Belgische fruit in het Hageland.   Al werken de stramme beentjes die nog maar een paar centimeter uit mekaar kunnen gaan niet meer, het hoofd van Germana, nuchter als ze altijd is, nog wel...moeiteloos citeert ze iedere werknemer bij zijn naam, haar tijdgenoten allen dood en diegene van de generatie van Harm die nog leven, weet ze ook te noemen. Er was Frans een ex mijnwerker uit Schoonderbueken geweest, die het idee lanceerde van dat familiebedrijf bazen én werknemers tijdens de gezamenlijke middagmaaltijd  telkens met gebak of taart zouden trakteren. En Tuur en Sieke en Clemance en Remy en Pierre en die en die en ook de oude grootvader en haar jongste schoonzoon die duiven op de zolder hield. Tuur die altijd tegen Harm ze dat hij zich niet zo te pletter moest werken als jongeling en dat hij naar zijn penvriendin in het buitenland moest gaan in de plaats.  Ze kan haar reeks niet afmaken want een sirène van een ambulance ergens in de omliggende dorpsstraten, trekt haar aandacht en dan belanden Germana's gedachten bij de toch ietwat felle zon en koude wind en het voorstel om toch maar terug binnengewield te worden, in ambulances nog duidelijk geen zin. Germana werd geboren in een oud pachtershuisje aan de 'kanten' van  Sint Margriete Houthem...en natuurlijk zou ze hem houden, de man waar ze op verliefd geworden was. Renato, afkomstig uit een dorp met vele oorlogsslachtoffers en dat was ook Germana,
haar dijbeenvlees werd hoog getroffen door een stukje metaal uit een soort granaat uit een vliegtuig, Vietnamese beelden in Haspengouw.  
9.  Misbruikt, en anderen Ergens verricht Misbruikt vrijwilligerswerk.  Ze voelt zichzelf al mishandeld sinds haar incest werd aangedaan, jeugdig, heel jeugdig al. Soms gaat dit generaties terug, het komt altijd van ergens een situatie. De dag van vandaag worden deze tendensen nog eens versterkt door de verslaving aan de porno industrie, die zelf mensen met een normale jeugd waarschijnlijk oversext kan maken, waardoor ze hun eigenlijke relatie verwaarlozen of een stuk onecht maken en in de problemen komen als de opwinding niet meer 'kikkend' genoeg is...de weg naar inhoud leidt dan onvermijdelijk langs leegte. 10. Kinderen en het leven naar volwassenheid Jongeman in zetel, uitgestrekt. Tweemaal drie jaar een liefje. Een derde of een vierde enkele maanden. Te lang geen nieuwe verbintenis meer. Liefdebelevingsalternatief dat er geen is. Argwanend ten overstaan van verbintenissen geworden.  Onopgeloste houding tegenover de moeder.  Zoals mensen vaak de dupe worden in de liefde, ten gevolge van onopgeloste dingen met ouders of anderen. Jongeman, tien jaar best beentje voor vrouw voorgezet Problemen uit vorige generatie twee maal onuitgewerkt. Geen vertrouwen in het klassieke gezin meer ? Op zoek toch naar andere, maar hoe perfect moet ze zijn ? Jongeman, meisjes krijgen, geen probleem, trouw zijn ook niet. Maar zich vestigen met iemand en een gezin, nee, ziet hij niet zitten.  Als kleine jongen kon hij niet tegen die nieuwe man van mam. 11. Tumult en commercie als vrolijkheid. Te lui om een goed boek te lezen. Tijd verdoen met babbelen om gaten te vullen. Te veel dingen zeggen die rond de kwestie draaien. Trager leven, nee zo veel mogelijk druk druk. Teven, geen vrouwen meer zien. Toegeven, weinig; het grote ik de baas. Tot wanneer hebben we maar te leven, de eeuwige draad niet zien. Telkens een nieuwe kans op de echte taken in eenieders leven. Trouw aan de persoonlijke groei midden een aantal anderen. Te veel zinloos werk. Te weinig onbaatzuchtige samenwerking ‘Altijd’ is een beladen woord. Al heb je maar een paar fouten, altijd klinkt dan dikwijls TE NEGATIEF. Anders proberen, men wil wel, probeert wel, vordert.
12  Een stilte vibrerend punt in jezelf bereiken Twaalf uur op de middag, de zon loodrecht, hier in Rielaart althans, in andere tijdzones minder. Op dit moment in tijd, waar een plaats om leven en schrijven is gevonden midden bomen uit meerdere streken van Europa en wat vijver die dit jaar meer een poel is, misschien wegens minder kracht om te ontwieren, schrijven vingers met een verleden tot ver verder dan de eerste cel, hetgeen de tijd ze nog geven. Stenen, uit Europese reizen verzameld en andere materie van Zuid Amerika en Afrika tot China, als decor; niet alleen op het graf van 'Herboren', zo vertaalt zijn vader's naam. De mobiele, maar nu imobiele camper, waar het soms zo heerlijk slapen is zonder veel kunstlicht en motorgestoor draagt op zijn banden van olie en lucht, deze onderneming, dit project van hem hier verder Naamloos blijf, maar is.  
Van uit het dagelijkse bestaan, al voor de eerste kreet, het geleerde, ontleerde en het nieuwe is gewoon hoog geconcentreerd bestaan geboren, bewustzijn die van alles en iedereen en het reilen en zeilen van de wereld de ware toedracht kent. Te lang bescheiden geweest, te vaak alleen niet cynisch geschreven. Toch nog leren om ook liefde in het cynische te leggen, zo de verduidelijking al eens beroep op deze stijl zou moeten doen.   Gespannen op de gitaren van het leven zijn wij allen, met de snaren die we doorgegeven kregen van de vroegere levenslijnen die voltooiing van de composities zoeken.     Als Alfa straling is en Omega even zeer, proberen we al 15 miljard jaar te balanceren met de middelen die we zijn en hebben. Altijd was oorlog een beetje vrede in de maak en vermijdbaar, maar de kansen bleven verkeken. Altijd ging het om objectieve dingen, verdeling van bezit, maar ook om subjectieve, de zin van het leven daar naast, van het zijn zelf van het eigen wezen 'in relatie', (= sympathisch) met anderen. Waarop berust het on-sympathische dan ?  De Naamloze verschiet, iemand zet een radio aan en het hart reageert met een paar kloppingen extra, beetje gestoord worden, vertrekt van in het emotionele brein, erfenis van alertheid onzer reptielenperiode; de tijd van het zich koud of warm voelen, voorloper van de emoties, broer en zus van de voortplantingsdrang, wiens ouders de atomen waren en hun goden en godinnen, componenten van de straling. Continu stoort sommige media ons soms met tumult en commercie als vrolijkheid. En zijn we te lui om een goed boek te lezen. Verdoen we tijd met babbelen om gaten te
vullen. Zeggen we dingen die rond de kwestie draaien. Weigeren we trager te leven, nee zo veel mogelijk druk druk. Zien we alleen nog de teef of heks of de macho of oen. Weinig geven we toe, het grote ik de baas. Tot wanneer hebben we maar te leven, de eeuwige draad willen of kunnen we niet zien. Telkens missen een nieuwe kans op de echte taken in eenieders leven. Trouw aan de persoonlijke groei midden een aantal anderen. Te veel zinloos werk en strijd om te overleven. Te weinig onbaatzuchtige samenwerking. De Naamloze, constant aanwezig in het NU, rots in de branding midden bespiegelingen, misleid en geleid worden en leiden, deugd gedaan worden ook, eenieder kan het al voor anderen betekenen, in meer of mindere mate, naargelang het Verhaal van de levenslijnen het dicteert en naargelang onze gedachten en gevoelens een innerlijke vrede gevonden hebben.  Naargelang de uitwisseling van dat alles tussen wezens ook.  De aard en een beetje meer plus dan min of krachten in evenwicht, ja, daar draait het al sinds de fotonentijd om. Het sexuele is er na het tijdperk van alleen het vrouwelijke voorplantingsmechanisme xx nog het soms verweesde kind van.  13. woordFANTASIE januari JA, nu, ari(vooruit) februari fe(faits,feiten)feb(febarkoorts)bru(realiteit,hard)ari(toch altijd vooruit) MaART ar,arreter, vertragen, slow down-beschouwen-art, kunst April aprendere, leren, waarom van IL (ziek) Mei vorigen leiden tot zelfkennis, mij Juni : niet meer haasten JU(zoals tegen paard niet) Juli : functie van de personages uit de omgeving Augustus : doen waar men zin in heeft A GOSTO(portugees) September 7, alles combineren (zie 'my name is combination) November : novo, alles wordt nieuw December : decider-décèder : beslissen/sterven...nieuw cyclus op komst zondag : straling licht, doet materie ontstaan :maandag...materie/dinsdag...materie dient/woensdag :woe=who, diegene die in het midden staat(vierdedag)/donderdag: donner,diegene die 'geeft'of weergeeft(tekenen,schrijven,bliksemen)/vrijdag : door de vijf vorige samen wordt je vrij/zaterdag : maar op je hoede voor de saters, illussies.....
14 bijzondere energie statements vanaf 18augustus -de aanwezige aura daar waar twee mensen met lotsverbintenis mekaar gaan ontmoeten of ontmoeten -reincarnatie alleen via big bang cyclus 20miljardjaarlijks, gebaseerd op alle mogelijke energie,of een mix die weer één maal de eigenheid laat spelen in de bb cyclus of via vertakkingen ?  vertakkingen vermoedelijk -diepste innerlijke intuitie komt van hoogste wezens die in ons leven ? op die manier is er reincarnatie(hoogste wezens en zo naar minder geëvolueerden, hoogste wezens, niet alleen JC)---ook gewoon genetisch parralel lopend en de verhalen afmakend (bron :intuitie is naspeurbaar via gedachtenenergie en telepathie, verbanden zijn het moeilijkst) -hoe meer types energie van mannen en vrouwen die je kent, als je mensen met gelijkaardige energie herkent en hun medische klachten hoort, veel gelijkenis 15. daily travel stories 1.stopte bij vespa herstellers, voor foto,één een sociaal helper voor jongeren met moeilijkheden, andere een psycholoog, komen misschien eens naar Rieellaart, uitleg filvzet gamma (merkwaardig, eerste is collega van een zoon met moeilijkheden) 2.ROB tv bij klokhuis-café 3.bib story 4.de vriendenkring op de berg in ATTenrode geen enkele beschreven   OCTAO

23-11-10

Closer to the soul

filoview pictures , dit prachtige spiegelbeeld, een waardige intro voor de Engelse vertaling van de intro van

'closer to the soul' (zie roman 'dichter bij de ziel')IMG_0685.JPG

Lees meer...

11:32 Gepost door zinblogger in kortverhaal, mi.levenslijnen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-10

Levenslijnen

 

IMGA0096.JPG

 

Hoe een levenslijn inspeelt op iemands vragen. (met verwijzingen naar blog-werk)Je hebt van kinds af aan een aantal vragen over het leven. Hoe kan het dat het eten van de vrucht van die boom in het paradijs, de boom der kennis nog wel, de mensen in een niet-paradijselijke omgeving deed leven ? Je wil wel geloven in een figuur zoals de man met de lange baard van de kerk, die 'God' moet voorstellen. Voor je het weet ben je bezig met te praten met zo een beeld van gezag en goedheid in je eigen dan...terwijl je je in feite richt naar het hele goede in je eigen...van waar dat ook moge komen en wat het ook is. Het malse, vrolijke van het opgroeiende kind, voortdurend op weg naar het zoveel mogelijk proberen behouden van het spontane.

Voor iedereen zijn de omstandigheden van het opgroeien anders. Toch herkennen we veel van mekaar in de praktische leefgewoonten die we ondergingen. Een aantal van die levenslessen hangen samen met de strijd om den brode, met de omstandigheden die voortvloeien uit de maatschappij, de wereld zoals deze is tot stand gekomen en voortevolueerde, afhankelijk ook van de maatschappelijke positie van diegenen die aan je voorafgingen. Je doet ervaringen op in de jeugdbeweging en andere sociale bewegingen, je leert over hoe de politiek in mekaar zit, en door een aantal tegenstellingen tegenover mekaar te houden en te ontzenuwen verkrijg je een heldere blik op de samenleving zoals ze is, waarom ze zo is en hoe ze zo kort mogelijk een toestand zou kunnen benaderen, zoals ze zou kunnen zijn.

Een aantal andere dingen zijn een gevolg van de stand van de situatie van de psychologische spanningen en ontspannigen die je bestaan voorafgingen vóór dat je zelf erdoor uit die bagage verwekt werd. In feite is dat een woord dat heel veel zegt, 'ver-wekt'...gewekt uit het sluimerende zijn van het DNA...met zijn al eeuwige voorgeschiedenis.

Hoe meer vragen je jezelf over het waarom van 'zijn' en 'worden' stelt, des te meer kom je dichter in de buurt bij een aantal mogelijke situaties die je hierop antwoorden verschaffen. Zoals daar zijn :

Als misdienaar raak je in conflikt met de pastoor en ook met zijn catechismuslessen.

In de lessen geschiedenis ontdek je dat de motor van de menselijke historie niet zozeer gebaseerd is op datums van veldslagen en belangrijke leiders, maar vooral op de ontwikkeling van de produktiemethoden en de organisatiegraad van hen die ze gebruiken, deze laatste blijkt des te groter naargelang de kwalitatieve stijgingen die zich qua welvaart en welzijn voordoen, maar bij systeemcrisisen terug naar af worden gedwongen door vooral de bovenste laag van de bezittende klasse en hun vertakkingen. Hoe meer je bezig wil zijn met het doorgronden van al die dingen, des te meer ga je je engageren in die organisatie-methoden.

 Ook op het persoonlijke en relationele vlak groei je in de tijd die aan al of niet gezinsvorming voorafgaat; om altijd weer met mensen tot een aantal inzichten te komen.

Je wordt ouder en je ouders ook en je gaat je afvragen of er meer is na dit leven. (inlassen...passages uit 'geloof, moderne versie' en 'dichter bij de ziel'.

Als je dan in grote mate het volledige panorama van kennis en zelfkennis doorlopen hebt ga je eerst veel scherper observeren hoe die innercommunicatie met je zelf werkt. De tijd om daar volledig mee bezig te zijn, krijg je merkwaardig genoeg door een samenloop van omstandigheden die niet zomaar geheel toevallig lijkt.

Vermits we evolueerden uit straling en er weer worden voor een stuk, ga je je afvragen of er geen interaktie is tussen zij die geleefd hebben en de levenden . Hoe dit concreet in je eigen leven merkbaar is,valt moeilijk meer dan oppervlakkig te beschrijven en bovendien indien je gewoon was van tot nu toe al schrijvend het over de positieve kanten van mensen te hebben, zijn er ook kanten te beschrijven waarvoor je eigenlijk in het cynische deel van je schrijven zou moeten kruipen om de woorden boven te krijgen. Daarom en wegens redenen die met privacy van mensen te maken hebben, laat je het dus best maar zo, denk je wel eens als de zin om het toch te doen komt bovendrijven. Je bent er dan al tevreden mee van alle soorten van gebeuren, hoe klein of hoe groot ook eerstens gewoon ten volle te beleven...zo kom je dan voortdurend terecht in een wereld van metaforen en analyses die je niet voor mogelijk houdt.

'Woorden bovenkrijgen dus', we probeerden het al langs verscheidene literaire vormen om. Het grootste stuk van onze leven levens zijn we er bewust mee bezig...met het zoeken naar wegen om de zin van de totaliteit van het leven uit te leggen.

Hier enkele voorbeelden, laat ons beginnen met enkele essays over het begin van het leven, over de filosofie achter het ontstaan en de ontwikkeling ervan :  zie de doremifasollasi-linken

18:25 Gepost door zinblogger in mi.levenslijnen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levenslijnen, roman |  Facebook |